Vår historia

DBFK bildades den 21 januari 1941 under namnet De blindas ungdomsklubb. Tio år senare fick klubben sitt nuvarande namn De blindas fritidsklubb.

Initiativtagarna hette Gunnar Alexandersson, Hans Gedin och och Charles Hedkvist. De ansåg, att riksorganisationen De blindas förening och dess lokalavdelning Stockholms blindförening ägnade för lite tid och resurser åt frågor som berörde de yngre medlemmarna: skolfrågor och förvärvsmöjligheter.

Vid mötet 1941 tillsattes en interimstyrelse med uppdrag att utarbeta stadgar och dra upp riktlinjer för verksamheten. Båda förslagen lades fram vid det första årsmötet i mars 1942. Efter det första årsmötet hade klubben 55 medlemmar, 38 Stockholmare och sju från övriga länet. Bland de 55 medlemmarna fanns tio seende personer.

Något som var angeläget var startandet av studiecirklar. I Stockholm hade särskild studieverksamhet för synskadade inte funnits tidigare. Under det första året arbetade två cirklar, den ena i sexualkunskap, som var ett mycket eftersatt ämne. Den andra var en sångkör i samarbete med Stockholms blindförening. Man bildade även en amatörteatergrupp med uppgift att ge föreställningar inte bara inom den egna föreningen utan också åka ut och visa upp sig hos andra föreningar.

I mitten av 40-talet kom gymnastik i gång på Sturebadet, en aktivitet som fortfarande står på klubbens program även om Sturebadets gymnastik inte längre finns kvar. Samma sak gäller promenader och vandringar. På 1960-, 70 och 80-talet hade klubben två gymnastikgrupper i gång. Förutom Sturebadet höll man till i Tomtebodaskolans gymnastik- och simhall.

Ett av klubbens önskemål, en egen klubbstuga, blev verklighet 1947, då en byggmästare skänkte en byggbarack till Stockholms synskadade. Den ställdes upp på mark som staden ställde till förfogande i Orhmesområdet. Klubbens uppgift blev att svara för driften. Stugan, som består av ett större rum med öppen spis samt ett mindre rum och kök, är fortfarande en tillgång för alla som vill komma ut i naturen. Där arrangeras bland annat tipspromenader höst och vår samt andra aktiviteter med tonvikt på motion. Stugan hålls också öppen varje söndag för aktiviteter i naturen.

Klubben har genom åren varit synnerligen framgångsrik i olika idrottssammanhang. Skidor, friidrott, simning har varit grenar där vi kunnat se många DBFK-are högst på prispallarna såväl nationellt som internationellt.

Förutom motion och idrott har klubben bedrivit verksamhet av mer social karraktär som fester, cirklar etc. Vartefter tiden gått har vi konstaterat att klubben måste profilera sig för att inte anordna typer av aktiviteter som andra synskadeföreningar också gör. Därför antogs ny profil och stadgar 1995 där verksamhetsinriktningen ska vara friskvård, friluftsliv, motion och idrott.