Stadgar

Stadgar för De blindas fritidsklubb.
Antagna vid klubbmöte den 23 januari 1995 samt vid årsmöte den 27 mars 1995

§1. NAMN OCH ÄNDAMÅL

De Blindas Fritidsklubb (DBFK) är en sammanslutning av synskadade och seende med nära anknytning till synskadade i Storstockholm med omnejd.

Klubbens ändamål är:
a) Att på olika sätt stimulera medlemmarna till aktiviteter inom områdena friskvård, motion, idrott och friluftsliv.

b) Att anordna föredrag, diskussioner, studiebesök etc i syfte att utveckla och stimulera medlemmarnas intresse för ökade kunskaper inom resp område.

c) Att i övrigt bereda medlemmarna tillfälle till kamratlig och social samvaro.

§2. KLUBBENS NEUTRALA STÄLLNING

De Blindas Fritidsklubb är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

§3. MEDLEMSKAP

Medlemskap i De Blindas Fritidsklubb kan erhållas av:
a) Synskadade i Storstockholm med omnejd som har intresse för verksamheten

b) Seende som har nära anknytning till synskadade.

§4. INTRÄDE

Den som önskar inträde i klubben ska anmäla detta till styrelsen.

§5. MEDLEMSAVGIFT

a) Medlemsavgift för nästkommande kalenderår fastställs av årsmötet.
Avgiften ska vara betald före mars månads utgång
innevarande år.

c) Medlem, som inte erlagt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften, kan efter 2 påminnelser uteslutas enl paragraf 7 i dessa stadgar.

§6. MATRIKEL

Matrikel förs över klubbens medlemmar med uppgift om namn, födelsedata, adress, telefonnummer samt betald medlemsavgift.
Matrikeln används vid årsmötet som underlag för fastställande av röstlängd.

§7. UTTRÄDE, UTESLUTNING

a) Medlem som önskar utträda ur klubben anmäler detta till styrelsen och är efter styrelsebeslut skild från sina åtaganden gentemot klubben.

b) Medlem, som inte erlagt medlemsavgift enl paragraf 5 eller som uppsåtligen skadat klubben i dess verksamhet, kan av styrelsen varnas eller uteslutas.

c) Medlem har rätt att överklaga uteslutningsbeslut till årsmötet.

d) Medlem som utträtt eller uteslutits äger inte rätt till klubbens tillgångar.

§8. KLUBBENS MÖTEN

a) Klubben sammanträder minst 4 gånger per år.
Mötesförhandlingarna leds av ordförande, vice ordförande eller av den förhandlingsledare som mötet utser.
Kallelse till möten sker i klubbens medlemsblad.

b) Extra klubbmöte för behandling av uppgivet ärende ska hållas när styrelsen, revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna så begär.
I kallelsen till sådant extra möte ska ärendet, som föranleder mötet, anges.

§9. ÅRSMÖTET

Årsmötet, som är De Blindas Fritidsklubbs högsta beslutande organ, hålls före mars månads utgång varje år.

Kallelse och handlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Vid årsmötet ska den bedrivna verksamheten granskas och följande val förrättas:
Ordförande på 1 år, 3 styrelseledamöter på 2 år, 2 ordinarie revisorer samt 2 ersättare för dessa på 1 år, verksamhets-kommittéer efter behov på styrelsens förslag samt valberedning.

Valberedningen förbereder val av styrelse och revisorer. Medlemmarna bereds tillfälle att lämna in kandidatförslag. Kandidaterna presenteras i årsmöteshandlingarna. Plädering för annan kandidat kan ske vid årsmötet. Omröstningen sker öppet.
Om vid votering lika röstetal uppstår vid personval, sker avgörandet genom lottning.

Styrelsen har inte rösträtt vid behandling av årsberättelsen med däri ingående resultat‑ och balansräkningar, revisorernas berättelse och vid val av dessa samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari.

§10. RÖSTRÄTT

a) Alla mötesdeltagare har yttrande‑ och förslagsrätt.
Rösträtt har endast medlemmar.

b) Beslut, som ryms inom ramen för stadgarna, kan fattas med enkel majoritet. I frågor rörande stadgeändring och upplösning ska besluten fattas med 2/3 majoritet.

§11. STYRELSE, STYRELSESAMMANTRÄDEN

a) Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 7 ordinarie ledamöter.
Ordförande väljs på 1 år och övriga på 2 år, varvid 3 ledamöter väljs växelvis varje år.
Styrelsen är beslutsför då minst 5 ledamöter är närvarande vid protokollfört sammanträde.
Styrelsen utser klubbens firmatecknare.
Styrelsen sammanträder minst 8 gånger per år och därutöver vid behov.

b) Styrelsens funktionärer har följande uppgifter:
Vice ordförande går in vid förhinder för ordföranden.
Sekreterare eller vice sekreterare för protokoll vid styrelsens sammanträden samt vid klubbens möten. Om protokolljusterare inte utsetts, justeras protokollen vid nästkommande sammanträde/möte.

Bokföraren har att föra klubbens räkenskaper samt medlemsmatrikel. Räkenskaper och hithörande handlingar för ett verksamhetsår ska lämnas till revisorerna för granskning senast 15 februari följande år.

Den ekonomiansvarige har att bevaka och på olika sätt söka förstärka klubbens ekonomi.

Verksamhetsledaren har att samordna aktiviteterna inom klubben.

§12. REVISORER

a) Granskning av klubbens verksamhet utförs av 2 ordinarie revisorer samt 2 ersättare, utsedda av årsmötet. Berättelse över revisionen ska framläggas för årsmötet med förslag om till‑ eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

Om ansvarsfrihet inte beviljas, anses hela styrelsen avsatt, och nyval ska ske.

b) Revisorerna har rätt att när som helst under året ta del av klubbens räkenskaper.

§13. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas på 2 möten i följd varav det ena ska vara ett årsmöte.
För att ändringen ska vara giltig, krävs beslut med 2/3 majoritet.

§14. UPPLÖSNING

a) Beslut om klubbens upplösning ska fattas på 2 möten i följd varav det ena ska vara ett årsmöte, vardera gången med 2/3 majoritet.

b) Om klubben upplöses, ska dess tillgångar överlämnas till förening eller sammanslutning för att av denna förvaltas till främjande av de ändamål för vilka klubben arbetar.